Het afgelopen jaar hebben wij als bestuur hard gewerkt om een goede oplossing te krijgen voor de moeilijke situatie met de warmtevoorziening in Ouverture.

Nu het eerste deel afgerond is komt de exploitatie van het vernieuwde wko-project in zicht. Tijd voor ons om onze leden te informeren en mandaat te vragen voor onze plannen voor het vervolg.

Daarom organiseren wij op dinsdag 28 november 2017 een algemene ledenvergadering op 20:00 uur in Wijkgebouw de Pit.

Uitgenodigd zijn alle leden van de vereniging. Bent u nog geen lid en wilt u lid worden of toch aanwezig zijn ? maak dan 10 euro over op bankrekening NL39 RABO 0316 3195 54 onder vermelding van uw adres.

 

Heeft u vragen ? stuur dan een mail met uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Wilt u een steentje bijdragen in het bestuur ? Meld u nu aan als kandidaat. Onze voorkeur gaat uit naar een 'zo goed mogelijke dekking' in de wijk. De John Lennon laan, Duke Ellingtonlaan en de appartementencomplexen Elvis Presleypark en Sinfonia zijn nog niet vertegenwoordigd in ons bestuur.

 

Agenda:

19:30   zaal open

20:00   aanvang vergadering

agenda :

 • Opening door de voorzitter
 • wat is er de afgelopen periode gebeurd
 • wat gaat er binnenkort gebeuren
 • wat gaat de bewonersbelangen vereniging doen ? 
 • informatie vanuit de gemeente
 • informatie vanuit de nieuwe Exploitant DNWG
 • vragen van leden
 • mandaat van de leden aan het bestuur
 • Bestuursverkiezing
 • Verslag financieen
 • Wat verder ter tafel komt
 • einde 

 

op 9 maart hebben wij deze brief verzonden :

 

Aan het college van B&W, de leden van de gemeenteraad en het projectteam WKO Ouverture.

De Bewonersvereniging WKO Ouverture telt inmiddels 130 leden/adressen. Ruim 50% van de wijk Ouverture. Deze vereniging is opgericht om de grote zorgen die de bewoners hebben richting de aanpak van de gemeente inzake de WKO voorziening op te kunnen lossen in dialoog met de gemeente. De bewoners vereniging Ouverture WKO stelt zich tot doel dat de warmte- en koude voorziening voor de grondgebonden woningen in de wijk Ouverture voor de periode na 31/12/2017 minimaal voldoet aan de volgende uitgangspunten:

 • Gelijkblijvend comfort in de woning.
 • Gelijk comfort in de leefomgeving buiten de woning.
 • Lagere of gelijkblijvende kosten.
 • Gelijkblijvende invulling van de verantwoordelijkheden bij zowel bewoners, gemeente Goes als eventuele exploitant
 • De Warmtewet respecteert.


Wij respecteren de samenwerking die de gemeente heeft met deklankbordgroep en zien dat zij veel werk hebben verricht op het gebied van mogelijke alternatieven op het huidige systeem. Het punt is echter dat de gemeente in haar originele aanpak, het verlengen van het contract met Eteck, niet geslaagd is en daarbij niet heeft gekeken naar alternatieve aanbieders maar rechtstreeks is overgegaan naar het promoten van de alternatieven van de klankbord groep.

De verwarring die hierna is ontstaan heeft geleid tot de oprichting van de wijkvereniging Ouverture WKO. Als vereniging hebben wij gesproken in de gemeenteraad en individueel met de wethouder en het projectteam tevens hebben wij voorstellen aan de gemeente gedaan,

 1. om terug orde te scheppen,
 2. voor duidelijke informatie voorziening,
 3. rekenmodellen voor volledige doorrekening inclusief oorzakelijke kosten
 4. voorbereide voorstellen voor alternatieve leveranciers


Uiteraard hebben wij de gemeente en onze leden van alle voortgang op de hoogte gehouden. Wij constateren echter ook dat:

 • de wethouder of zijn werkgroep, ingestuurde vragen van bewoners nog nauwelijks heeft beantwoord,
 • de vragen die in bijeenkomsten worden gesteld niet of niet afdoende beantwoord worden.
 • Daarbij vinden we het jammer dat de bijeenkomsten niet genotuleerd worden.
 • De beantwoording van de pleitnota zeer algemeen is.


Zaken die allemaal beter kunnen voor het verkrijgen van draagvlak voor een geïmplementeerde oplossing binnen 10 maanden.

Wij blijven constructief in dialoog, zijn ook blij dat de wethouder en zijn team hier tijd voor vrij maken. Wij zijn benieuwd naar de laatste ontwikkelingen en zien dan ook uit naar vervolgafspraken, waar we verder zullen spreken over een plan van aanpak en een afspraak met de klankbord groep.

Wij vonden het van belang u hier van op de hoogte te stellen. Wij vragen het college en de gemeenteraad om kennis te nemen van onze zienswijze en verzoeken u om deze notitie te plaatsen op de gemeentelijke website en te verspreiden onder alle inwoners van Ouverture.

Namens het bestuur bewoners vereniging WKO

Geachte medebewoner van Ouverture, leden van de bewonersvereniging Ouverture WKO.

Allereerst het goede nieuws. We hebben inmiddels 121 leden! Dit betekent dat we vanuit de vereniging kunnen spreken namens de helft van alle bewoners van Ouverture. Uw zorgen zijn de onze en het is duidelijk dat u niet de enige bent. Het slechte nieuws is dat er nog altijd geen valide WKO oplossing op tafel ligt.  U en wij worden nog altijd geconfronteerd met tegenstrijdige en onvolledige informatie. Op 16 februari zou de gemeenteraad dit dossier behandelen. Dat is uitgesteld en staat nu voor donderdag 16 maart. Wat hebben wij in de tussentijd gedaan ?

 1. Ondanks dat Ouverture WKO van de agenda was gehaald zijn Leden van het bestuur toch naar de raadsvergadering van 16 februari geweest omdat ons dit verstandig leek – en dat was het. Een attent D66-raadslid kon net op tijd voorkomen dat de begrotingsaanpassing voor Ouverture WKO al goedgekeurd werd; dit was ‘verstopt’ in een ander voorstel.
 2. Wij hebben alternatieve leveranciers voor het huidige Eteck systeem gezocht … en gevonden. Op 20 februari heeft de wethouder in een gesprek met ons  kennis kunnen nemen van een tweetal nieuwe exploitanten van collectieve WKO systemen die beiden aan ons hebben aangegeven zeer geïnteresseerd te zijn in de exploitatie op Ouverture. Wij hebben de wethouder op dat moment nogmaals gevraagd om opnieuw in contact te treden met Eteck. Wij hebben de betrokkenen hiervan ook in kennis gesteld, zodat zij zelf ook contact konden zoeken met de gemeente. Tot op dit moment is er nog geen enkele dialoog tot stand gekomen vanuit de gemeente met een van de exploitanten.
 3. Wij hebben bij de gemeente ook het alternatief aangebracht om het collectieve systeem in een andere vorm te laten exploiteren.
 4. Tijdens de straatsessies zijn er veel vragen gesteld door de bewoners. Die zijn tot op heden nog steeds niet beantwoord. Wij zullen bij de gemeente aandringen op spoedige beantwoording van alle vragen.
 5. We hebben in het gesprek met de wethouder ook gesproken over het antwoord dat de gemeente voornemens is te geven op de pleitnota van onze bewonersvereniging. Wij hebben hierin nog eens toegelicht waar de pijnpunten zitten. Het conceptantwoord stemde ons alvast niet gunstig, maar we moeten uiteraard de definitieve tekst afwachten.

In de gesprekken met wethouder Alssema en projectleider Vis blijkt keer op keer dat het vooropgestelde idee om het collectieve systeem te beëindigen voor hen de enige uitkomst kan zijn. In onze pleitnota - die u hier kunt inzien - maken wij duidelijk hoe onzorgvuldig en onvolledig deze positie wordt ingenomen. Natuurlijk doet de gemeente voorkomen in hun schrijven van afgelopen vrijdag alsof er voortgang is. Wij zien die geenszins, want een volledige voorstelling van zaken en een concreet afgewogen voorstel is nog altijd niet gedaan. Wij blijven er daarom bij de gemeente op aandringen dat het huiswerk over gedaan moet worden. Waarbij stap 1 is om andere exploitanten dan Eteck te vragen om het huidige systeem in beheer te nemen. De uitkomst van die stap moet vervolgens met de bewoners gedeeld worden met een plan van aanpak.

Een aantal regionale leveranciers van warmtepompen heeft contact met ons gezocht hoe ze om moeten gaan met de stortvloed aan aanvragen uit Ouverture. U begrijpt, dat zij onder deze onduidelijke omstandigheden niet staan te springen om heel veel rekenwerk te doen. Wij verzoeken u dan ook terughoudend te zijn in het aanvragen van offertes en begrip te hebben voor hun standpunt.

Even kort over de vereniging zelf: het is belangrijk dat we binnenkort de vereniging volledig hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De gemeente vraagt ons dit dringend omdat we op deze manier een officiële vertegenwoordiging zijn. Om dit te realiseren, is er een oprichtingsbestuur gevormd met als voorzitter Ad Franse en Hans Springvloet-Dubbeld als penningmeester en leden Marten van Heusden, Patrick Bunt, Peter Boerjan en Marcel van Pagee. De secretaris wordt binnenkort bevestigd. De statuten zijn in concept gereed. Wij verwachten in een volgende nieuwsbrief u op te roepen voor een algemene ledenvergadering waarin voorgaande wordt vastgesteld en bestuursleden definitief door u gekozen.

Met vriendelijke groeten,

 

Het bestuur