Beste medebewoners van Ouverture,

Zoals u weet behartigt onze vereniging de belangen van de leden van onze vereniging met betrekking tot de warmte/koude voorziening in onze wijk. De doelstelling van onze vereniging luidt als volgt:

"Het behartigen van de belangen van de aangesloten leden op het gebied van de continuïteit van duurzame energievoorziening ten behoeve van verwarming en koeling van grondgebonden woningen in de wijk Ouverture alsmede het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk Ouverture in de ruimste zin des woords".

In de praktijk betekent dit dat wij 'Het comfort willen behouden en verbeteren zowel in de woning als buitenshuis'. Dat betekent, dat in de woning verwarming en koeling beschikbaar blijft  en buiten de woning voorkomen wordt dat er  zicht-/ geluid- / geur-schade komt, of dat er een verhoogd risico op fijnstof komt.  Daarbij willen we het risico ten aanzien van onderhoud, reparatie en vervanging van de installatie geregeld wordt zoals dat in het huidige systeem geïmplementeerd is. Tevens willen we dat de kostprijs van onze energievoorziening gelijk blijft.

Inmiddels heeft meer van de helft van de bewoners deze doelstelling onderschreven door lid te worden van de vereniging.

Het bestuur van de vereniging heeft de afgelopen maanden actief gelobbyd om ervoor te zorgen dat het comfort van de huidige warmte/koude voorziening ook na 2017 optimaal gewaarborgd blijft. Het contract met Eteck loopt namelijk eind 2017 van rechtswege af.
Er vindt momenteel met diverse partijen actief overleg plaats zoals met de gemeente Goes, de klankbordgroep en met diverse andere betrokkenen. Dit alles om onze statutair vastgelegde doelstelling te kunnen bereiken.

We zijn van ver gekomen! Eind 2016 was het voor de gemeente Goes een voldongen feit dat we afscheid zouden nemen van Eteck en dat er overgegaan zou worden op een individueel  systeem. Deze overgang zou echter gepaard gaan met een aanzienlijke investering die door de bewoners zou moeten worden opgebracht en met aanzienlijke geluidshinder en zichtschade bij één van de voorgestelde systemen.
Inmiddels is het eind april 2017 en staan de zaken er heel anders voor. Het constructieve overleg met de gemeente Goes en met de klankbordgroep heeft ertoe geleid dat er opnieuw, maar nu met een wat bredere invalshoek, naar de mogelijke opties is gekeken met als resultaat dat er nu vier mogelijkheden op tafel liggen. Uiteindelijk is het een gemeentelijk besluit voor welke mogelijkheid gekozen wordt, maar uw mening is belangrijke input voor de besluitvorming.

Waarbij de gemeente naar onze mening vooral de nadruk legt op de financiële kant van de keuze die ze moeten maken, willen wij u graag, gezien vanuit de doelstelling van de vereniging, informeren over de vier opties om uw woning vanaf 2018 van energie te voorzien.

Hierna vindt u per alternatief alle argumentatie.

Mogelijkheid 1, Contractverlenging met Eteck

Er wordt opnieuw een contract afgesloten met Eteck. Eteck heeft een aanbieding gedaan voor een contractperiode van 30 jaar. Het aanbod luidt dat er een éénmalige bijdrage van € 3.750,00 zal worden gevraagd van de bewoners en dat het  jaarlijks vastrecht verhoogd wordt met € 57,00. Tevens zal in de jaren 1 t/m 15  een jaarlijkse extra bijdrage worden gevraagd van € 121,00. Samenvattend komt het aanbod van Eteck erop neer dat er gedurende de contractduur van 30 jaar een gemiddelde maandelijkse verhoging zal plaatsvinden van ongeveer € 40,00. De huidige compensatieregeling t.a.v. de stroomrekening blijft bestaan. Eteck heeft tevens toegezegd dat de pompen op korte termijn gefaseerd zullen worden vervangen.

Mogelijkheid 2, nieuw contract met DNWG, zelfde installatie

Er wordt een contract afgesloten met DNWG Infra, voorheen Delta, binnenkort onderdeel van Stedin.  Het aanbod luidt dat deze leverancier geen éénmalige bijdrage vraagt en ook de tarieven niet met een hoger bedrag verhoogt dan de wettelijke Consumenten Prijs Index. Ook deze onderneming gaat een contract aan voor 30 jaar en zal de komende jaren gefaseerd de pompen gaan vervangen. Ook deze aanbieder compenseert de stroomrekening op een gelijke wijze als Eteck.
Bij beide mogelijkheden is de situatie in de toekomst gelijk aan de situatie nu: u heeft een warmtepomp in uw huis welke is aangesloten op reeds aangelegde aanvoerbuizen.

Mogelijkheid 3, nieuw individueel systeem, nieuwe installatie met bodemlussen

Het collectieve systeem houdt op te bestaan en de bewoners van Ouverture krijgen een warmtepomp op basis van water/water. Dat wil zeggen dat er naast de warmtepomp één of meerdere bodemlussen geboord zullen moeten worden in de tuin. Aan de hand van het bodemenergieplan wordt er gesteld dat bodemlussen voor alle woningen in Ouverture haalbaar is voor de hele wijk. Wij zijn niet overtuigd van de technische haalbaarheid zowel vanwege de grondsamenstelling als de boordiepte. De financiering van dit systeem komt voor rekening van de gemeente Goes, wat vervolgens wordt omgeslagen in een maandelijks vastrecht bedrag. In dit bedrag is ook rekening gehouden met onderhoud van het systeem. Uiteraard vervalt de afrekening in Giga joules, maar de stroomrekening blijft bestaan. De pomp verbruikt immers stroom. Er is geen compensatie op de stroomrekening meer bij deze mogelijkheid. De kosten voor herstel van de schade in de tuin kunnen in het maandbedrag opgenomen worden. De maandelijkse kosten zijn ongeveer € 10 meer dan nu.

Mogelijkheid 4, nieuw individueel systeem, nieuwe installatie met lucht-water warmtepomp

Het collectieve systeem houdt op te bestaan en de bewoners van Ouverture krijgen een warmtepomp op basis van lucht/water. Dit systeem  bestaat uit een binnen-unit gelijk aan het huidige systeem en een buiten-unit gelijkend op een grote airco. Er behoeven geen bodemlussen te worden geboord voor dit systeem. Ook voor deze mogelijkheid geldt dat de gemeente Goes een zelfde financieringsvorm voorstelt dan bij mogelijkheid 3. In de ideale situatie zou dit systeem € 20 tot € 28 goedkoper zijn dan nu. Echter we verwachten (veel) meer stroomverbruik dan voorgesteld o.a. omdat koeling volledig elektrisch gebeurt.

     
Conclusie

Het bestuur van de bewonersvereniging heeft inzage gehad in diverse rapporten die zijn gemaakt door externe partijen. Deze veelal vertrouwelijke rapporten zijn gemaakt om de betrokkenen inzicht te verschaffen in de technische haalbaarheid van mogelijkheid drie en vier.
Om de mogelijkheid te onderzoeken of de hele wijk Ouverture zou kunnen draaien op individuele bodembronnen is bijvoorbeeld een zogenaamd bodemplan opgesteld. De inhoud van dit bodemplan heeft het bestuur echter niet kunnen overtuigen van de technische haalbaarheid van het alternatief met bodemlussen. Het plan benoemt namelijk redelijk wat knelpunten die het rendement van de individuele bodemlussen dusdanig nadelig kunnen beïnvloeden dat  wat ons betreft de risico's niet opwegen tegen het eventuele rendement ten opzichte van mogelijkheid één en twee.

Mogelijkheid vier, lucht/warmte waterpomp is technisch uitvoerbaar, maar sluit niet aan bij onze doelstellingen/wensen. Wij verwachten van dit systeem behoorlijke overlast.
De lucht/water warmtepomp maakt namelijk aanzienlijk meer geluid dan de overige alternatieven. Uit informatie van Saman die u wellicht ook per mail heeft ontvangen halen we de volgende opmerking:

Een warmtepomp maakt geluid. De Daikin Altherma hybride heeft bijvoorbeeld een geluidsniveau van 48-49 dB en de Nefit EnviLine zo'n 52-55 dB. Om een vergelijking te maken: met elkaar praten heeft een geluidsniveau van ongeveer 60 dB. De wind door de bomen is zelfs al zo'n 25 dB. Wist u dat elke 3 dB harder een verdubbeling van het geluid is? 

Bovendien heeft vooral de buitenunit een flinke omvang en zal dit tot zichtschade leiden. Elke woning zou met deze optie voorzien worden van een grote unit in de tuin of op het dak. Tenslotte twijfelt het bestuur ook bij deze optie aan het voorgespiegelde rendement. De kosten lijken per maand ongeveer € 20,00 tot € 28,00 lager te zijn dan mogelijkheid twee, maar er is sprake van een flinke foutmarge. Presteert de pomp door wat voor omstandigheden dan ook iets minder dan verwacht is dit prijsvoordeel snel weg. Teveel verbruikte energie wordt niet gecompenseerd.

Blijft wat ons betreft mogelijkheid één en twee over. Eteck heeft de afgelopen jaren aangetoond dat ze in staat zijn het systeem goed te kunnen beheren en het valt te verwachten dat dit ook in de toekomst zo zal blijven. Echter, Eteck heeft op communicatief vlak minder gepresteerd en in de onderhandelingen met de gemeente Goes zich niet van haar beste kant laten zien. Bovendien zijn sommige bewoners zeer ontevreden over de dienstverlening van Eteck. (Kapotte pompen die niet worden gemaakt). Daarnaast is de optie van Eteck in aanvang circa € 40,00 per maand duurder dan optie 2.

Mogelijkheid twee, waarbij DNWG Infra betrokken is, is naar onze mening een zeer stabiele partner. Bovendien hebben ze ervaring met soortgelijke systemen. Ze zullen zich echter in de praktijk moeten bewijzen.

Wij begrijpen dat het voor u wellicht veel informatie is, daarom hebben we in onderstaande matrix de voor/nadelen van de diverse mogelijkheden nog eens op een rijtje gezet.

 

Kenmerk

Eteck

Delta      

Bodemwarmte

Lucht/Warmte

Comfort

Verwarmen

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-2.jpeg

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-2.jpeg

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-2.jpeg

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-2.jpeg

Koelen

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-2.jpeg

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-2.jpeg

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-2.jpeg

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-2.jpeg

Warm water

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-2.jpeg

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-2.jpeg

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-2.jpeg

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-2.jpeg

 

Milieu

Zichtschade

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-2.jpeg

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-2.jpeg

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-2.jpeg

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-1.jpeg

Geluidshinder

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-2.jpeg

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-2.jpeg

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-2.jpeg

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-1.jpeg

Aanleg

Binnenshuis

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-2.jpeg

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-2.jpeg

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-2.jpeg

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-1.jpeg

Buitenshuis

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-2.jpeg

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-2.jpeg

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-1.jpeg

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images.jpeg

Kosten

Energieverbruik (verwarmen)

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-2.jpeg

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-2.jpeg

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images.jpeg

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-1.jpeg

Energieverbruik

(koelen)

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-2.jpeg

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-2.jpeg

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-2.jpeg

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-1.jpeg

Eenmalige bijdrage € 3.750

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-1.jpeg

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-2.jpeg

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-2.jpeg

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-2.jpeg

Maandelijkse kosten

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images.jpeg

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-2.jpeg

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-2.jpeg

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-2.jpeg

Onderhoud jr 1-15

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-2.jpeg

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-2.jpeg

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-2.jpeg

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-2.jpeg

Onderhoud jr 16-30

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-2.jpeg

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-2.jpeg

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-1.jpeg

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-1.jpeg

Risico

Risico jr 1 - 15

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-2.jpeg

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-2.jpeg

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-2.jpeg

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-2.jpeg

Risico jr 16 – 30

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-2.jpeg

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-2.jpeg

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-1.jpeg

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-1.jpeg

Overall

 

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images.jpeg

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-2.jpeg

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images.jpeg

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-1.jpeg

Legenda

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-2.jpeg                        Goede keuze                   

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images.jpeg                        Gemiddelde keuze

Macintosh HD:Users:PeterBoerjan:Desktop:images-1.jpeg                        Slechte keuze


Beste buurtbewoners

Bedankt !


Bedankt voor de enorme steun die u ons de afgelopen maanden gegeven heeft. Met u hebben wij de zorgen in de wijk bespreekbaar gekregen. Het is inmiddels bij iedereen bekend, dat we het leefcomfort in onze wijk willen behouden, waar mogelijk verbeteren.

Na de informatieperiode van komende week krijgt iedere bewoner in deze wijk de mogelijkheid zijn/haar keuze aan te geven. Het resultaat hiervan is belangrijk voor de gemeenteraad maar niet de enige overweging. De uitslag  van uw keuze en de impact op de gemeentelijke begroting zijn de overwegingen voor de gemeente.

Het is de gemeenteraad die een definitieve keuze maakt uit de vier bekende alternatieven.

Daarom is het belangrijk dat wij - alle inwoners van de wijk Ouverture - zoveel mogelijk dezelfde keuze maken, dat maakt het kiezen voor de gemeenteraadsleden een stuk gemakkelijker.

Dit is een zeer moeilijke keuze, vooral omdat het gaat over een lange periode van 30 jaar en de berekeningen vooral gebaseerd zijn op statistische en ervaringscijfers die individueel serieus kunnen afwijken en niet te voorspellen zijn behalve dan bij het huidige systeem. Weet u nog niet goed wat u moet kiezen ? Wij hebben een matrix opgesteld, waarin u in één oogopslag per criterium de vier alternatieven kunt vergelijken. ( U vind deze hiervoor )

Maak gebruik van uw stem en maak uw keuze uiterlijk 17 mei !

Ook nadat de keuze door de gemeenteraad gemaakt is, is het belangrijk de warmtevoorziening in het oog te houden. Onafhankelijk van uw keuze hebben we tot 2033 een gezamenlijk doel nl. het collectieve systeem of de collectiviteit van garantie en onderhoud van de individuele systemen. Het bestuur van de bewonersvereniging is voornemens die taak op zich nemen. Daarbij zullen de leden natuurlijk een belangrijke plaats innemen.

U heeft het mogelijk gemaakt, dat er nu gekozen kan worden. Door uw bijdrage hebben wij ervoor kunnen zorgen, dat er naar u geluisterd wordt !

Mede namens alle bestuursleden: Bedankt !

Ad Franse,
Voorzitter bewonersbelangenvereniging Ouverture


Steunt u onze doelstelling maar bent u nog geen lid van onze vereniging ?
Word lid !
Stuur uw contactgegevens naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
en maak 10 euro over op bankrekeningnummer NL39 RABO 0316 3195 54 

Beste buurtbewoners

Bedankt ! 

Bedankt voor de enorme steun die u ons de afgelopen maanden gegeven heeft. Met u hebben wij de zorgen in de wijk bespreekbaar gekregen. Het is inmiddels bij iedereen bekend, dat we het leefcomfort in onze wijk willen behouden, waar mogelijk verbeteren.

Na de informatieperiode van komende week krijgt iedere bewoner in deze wijk de mogelijkheid zijn/haar keuze aan te geven. Het resultaat hiervan is belangrijk voor de gemeenteraad maar niet de enige overweging. De uitslag  van uw keuze en de impact op de gemeentelijke begroting zijn de overwegingen voor de gemeente.

Het is de gemeenteraad die een definitieve keuze maakt uit de vier bekende alternatieven.

Daarom is het belangrijk dat wij – alle inwoners van de wijk Ouverture – zoveel mogelijk dezelfde keuze maken, dat maakt het kiezen voor de gemeenteraadsleden een stuk gemakkelijker.

Dit is een zeer moeilijke keuze, vooral omdat het gaat over een lange periode van 30 jaar en de berekeningen vooral gebaseerd zijn op statistische en ervaringscijfers die individueel serieus kunnen afwijken en niet te voorspellen zijn behalve dan bij het huidige systeem. Weet u nog niet goed wat u moet kiezen ? Wij hebben een matrix opgesteld, waarin u in één oogopslag per criterium de vier alternatieven kunt vergelijken. ( U vind deze op de vorige pagina )

Maak gebruik van uw stem en maak uw keuze voor 17 mei !

Ook nadat de keuze door de gemeenteraad gemaakt is, is het belangrijk de warmtevoorziening in het oog te houden. Onafhankelijk van uw keuze hebben we tot 2033 een gezamenlijk doel nl. het collectieve systeem of de collectiviteit van garantie en onderhoud van de individuele systemen. Het bestuur van de bewonersvereniging is voornemens die taak op zich nemen. Daarbij zullen de leden natuurlijk een belangrijke plaats innemen.

U heeft het mogelijk gemaakt, dat er nu gekozen kan worden. Door uw bijdrage hebben wij ervoor kunnen zorgen, dat er naar u geluisterd wordt !

Mede namens alle bestuursleden: Bedankt !

 

Ad Franse,

Voorzitter bewonersbelangenvereniging Ouverture

 

 

Gisteravond - 6 april- hebben we ingesproken de raadscommissie van de gemeenteraad. Hieronder vind u de tekst ervan.

Leden van de gemeenteraad


De bewonersbelangenvereniging Ouverture is een feit. De afkorting i/o wat staat voor in oprichting is eraf. Vanmiddag zijn de handtekeningen gezet en is onze vereniging een officiële, notarieel vastgelegde, bij de kamer van koophandel ingeschreven vereniging.
Vooralsnog vertegenwoordigen wij primair 240 grondgebonden woningen. Hiervan zijn er momenteel 130 lid van onze vereniging.

Onze doelstellingen zijn het behartigen van de belangen van de aangesloten leden op het gebied van de continuïteit van duurzame energievoorziening ten behoeve van verwarming en koeling van grondgebonden woningen in de wijk Ouverture alsmede het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk Ouverture in de ruimste zin des woords.
In de praktijk betekent dit dat wij 'Het comfort willen behouden en verbeteren zowel in de woning als buitenshuis'. Dat betekent, dat in de woning verwarming en koeling beschikbaar komt en buiten de woning voorkomen wordt dat er  zicht-/ geluid- / geur-schade komt, of dat er een verhoogd risico op fijnstof komt.  Daarbij willen we het risico ten aanzien van onderhoud, reparatie en vervanging van de installatie geregeld wordt zoals dat in het huidige systeem geïmplementeerd is.
Om onze doelstellingen te bereiken willen we  de volgende manieren gebruiken:

  • het verstrekken van informatie aan belanghebbenden, lokale en nationale overheden en het publiek met behulp van de media, het verspreiden van drukwerk, het onderhouden van de website en het gebruik van de sociale media.
  • Het voeren van overleg met overheden, leveranciers en overige partijen
  • Het deelnemen aan inspraakprocedures en indienen van bezwaarschriften en het voeren van juridische procedures

Tot nu toe hebben gebruik gemaakt van een aantal van de bovengenoemde manieren.
Het overleg met de gemeente heeft er toe geleid dat we hierover afspraken gemaakt hebben. Deze afspraken zijn schriftelijk vastgelegd en ondertekent door wethouder Alssema en ondergetekende als voorzitter van de bewonersbelangenvereniging Ouverture.
In dit document zijn de drie belangrijkste doelstellingen van de bewonersbelangenvereniging opgenomen. Het in de overeenkomst genoemde tweede punt 'Gelijkblijvende of lagere kosten tov de huidige tarieven' is natuurlijk sterk afhankelijk van externe omstandigheden. Als deze externe omstandigheden zodanig veranderen dat genoemd punt onhoudbaar blijkt, vinden wij dat dit gelijkwaardig is met 'tegen kosten die overeenkomen met reguliere energiekosten voor vergelijkbare woningen'.
Tevens zijn in dit document zijn onze 4 belangrijkste bezwaren opgesomd. Een korte recapitulatie hiervan:

De bewoners is nooit een echte keuze voorgelegd.

  • Wij het collectieve systeem willen behouden omdat het goed functioneert en dat de mogelijkheid van continuering door Eteck of een andere exploitant beter onderzocht moet worden.
  • Bij de gemeentelijke initiatieven geen rekening wordt gehouden met de investering van de bewoners op de waarde van de woning.
  • De gemeentelijk alternatieven beiden een aantal zwaarwegende bezwaren hebben.

We hebben dus met de gemeente een afspraak over hoe we nu verder gaan. Deze afspraken omvatten een plan om de 4 op tafel liggende alternatieven verder uit te werken, zowel financieel als de voor en nadelen hiervan.

De eerste twee alternatieven zijn aan iedereen bekend: namelijk het continueren van het bestaande systeem. Bij alternatief 1 wordt dit gecontinueerd door de huidige warmteleverancier Eteck; alternatief 2 wordt gevormd door een tweetal andere bedrijven die elders in het land al collectieve warmtesystemen exploiteren.
Alternatief 3 is een water/water warmtesysteem waarbij de energievoorziening gebaseerd is op bodemlussen. In alternatief 4 -een op lucht/water gebaseerd systeem - wordt de energie gehaald uit de buitenlucht.

Wij, dat is de gemeente, klankbordgroep en bewonersbelangenvereniging zijn overeengekomen, dat een onafhankelijke partij de doorrekening van deze alternatieven moet verzorgen. De rapportage hiervan moet naast inzicht in de financiële consequentie ook de voordelen, nadelen en evt. risico's te omvatten. Vervolgens dienen deze gegevens duidelijk aan de bewoners te worden voorgelegd. Deze keuze zal dan aan de raad voorgelegd worden, waarbij deze uiteindelijk een definitieve keuze maakt.

Geachte leden van de raadscommissie,

Wij zijn blij met de overeenkomst met de gemeente.

Wij vinden dat er middels een zorgvuldig onderzoek een duidelijk, begrijpbaar keuzevoorstel voor de bewoners geformuleerd moet worden. Wij hebben al meerdere malen aangegeven, dat wij -beperkt- onze capaciteit daarvoor beschikbaar willen stellen. Ondanks dat ook wij de tijdsdruk voelen willen wij met nadruk aangeven dat correctheid en zorgvuldigheid daarbij belangrijker zijn dan snelheid. Bij continuering van het huidige WKO systeem is  voornamelijk een administratief proces. Implementatie van bodemlussen en/of luchtwater systemen is veel complexer. Naast doorlooptijd voor de (europese) aanbesteding, de selectie en het order traject hebben we te maken met implementatie waarbij capaciteit mogelijk de beperkende factor is.

Vooruitkijkend naar de toekomst zullen de bewoners betrokken moeten blijven bij dit systeem. Immers ook het nieuwe systeem wordt voor een beperkte periode afgesloten.